Sholokhov, Mikhail (1905 – 1984)

Mikhail Aleksandrovich Sholokhov (May 24 1905 – February 21, 1984)