Smith, Dodie (1896 - 1900)

Dorothy Gladys "Dodie" Smith (3 May 1896 – 24 November 1990)